Agenda 2019


Ook in 2019 staan er weer allerhande activiteiten op de planning. Deze lopen uiteen van muzikale optredens, culturele-en historische lezingen tot tentoonstellingen. Iedereen is van harte welkom om deze activiteiten bij te wonen. Er is voldoende plaats en voor iedereen is er een mooie plek. De kerk is verwarmd en catering wordt verzorgd voor een optimale beleving.

 

 ______________________________________________________________________________


 

25 mei t/m 28 sept.   Rondleiding zaterdag van 13.00 u – 17.00 u.
   
3 maart 15.00 u. Lezing door Anne-Goaitske Breteler
“De traanjagers”
   
23 maart            
Concert met candle light.
Fanfarekorps Ons Genoegen Marsum m.m.v.
zanger/gitarist  Jan de Vries.
Aanvang 20.00 u. Entree 5 euro.
   
6 april 19.30 u. Optreden fanfarekorps “Bordine”
   
18 mei

Boekeklub KFFB:

Presintaasje roman ‘De skilderslearling՚


Sneon 18 maaie o.s. is de feestlike presintaasje fan de roman ‘De
skilderslearling՚ yn de Van Harenskerk, Van Harenstraat 1 yn Sint
Annaparochie. Ynrin fan 14.00 - 14.30 oere. De Dútske keunsthistoarika
Alexandra Guggenheim is de auteur fan dizze saneamde ‘Rembrandtroman՚,
de oersetter is Corry Boelens.
De roman is de 501e útjefte fan de Kristlik Fryske Folks Bibleteek, dy՚t
al 85 jier dwaande is mei it útjaan fan Frysktalige literatuer.

Hollân, 1668. De santjinjierrige Samuel Bol sjocht syn allerleafste
winsk yn ferfolling gean: syn grutte foarbyld Rembrandt van Rijn hat him
as learling oannommen. Mar de skilder hat finansjele problemen, de namme
dy՚t er as keunstner opboud hat, taant wei. Boppedat giet syn sûnens
efterút. Samuel ferearet syn learaar en wurdt fereale op dy syn kreaze
dochter Cornelia.
Dan kriget Rembrandt op in dei in bysûnder oantreklike opdracht. Hy mei
de achtenearre professor Adriaen van Campen fanwegen syn oansteande
amtsjubileum by in anatomyske les skilderje. Mar der is in grut
probleem: in lyk is net samar te besetten...

De roman jout in moai tiidsbyld fan it deistige libben yn Amsterdam yn
՚e 17e  iuw.

   
23 juni Het Huygens Duo 
Afd. Friesland Vereniging Vrienden van het Lied
Aanvang 15.00 uur
   
24 nov. 15.00 u. Lezingen i.v.m sterfdag Domela Nieuwenhuis.
( Domela sprak op 24 nov. 1889 in de Van Harenskerk)
   
24 dec. 22.00 u Kerstnachtdienst PKN St.-Annaparochie
   
31 dec. 19.30 u Oudejaarsdienst PKN St.-Annaparochie

 

 

 


 

 

 

Agenda

23 maart 20.00: Concert met candle light.

6 april 19.30: Optreden fanfarekorps “Bordine”

18 mei: Boekeklub KFFB

25 mei t/m 28 sept: Rondleiding zaterdag van 13.00–17.00

23 juni 15.00: Het Huygens Duo

24 nov. 15.00: Lezingen i.v.m sterfdag Domela Nieuwenhuis.
24 dec. 22.00: Kerstnachtdienst 
31 dec. 19.30: Oudejaarsdienst